Luminile rampei online dating

2) Se interzice montarea, demontarea, acoperirea, deteriorarea, schimbarea poziţiei, precum şi instalarea sau aplicarea din propria iniţiativă de către persoane neautorizate de poliţie a mijloacelor de semnalizare rutieră.3) Se interzice amplasarea de panouri, afişe sau instalaţii care pot fi confundate cu indicatoarele sau cu alte mijloace de semnalizare rutieră ori care reduc vizibilitatea acestora şi sînt de natură să stînjenească participanţii la trafic sau să le distragă atenţia, creînd astfel pericol pentru siguranţa traficului. Se abrogă unele hotărîri de Guvern, conform anexei nr. PRIM-MINISTRU Zinaida GRECEANÎI Contrasemnează: Viceprim-ministru Valentin Mejinschi Ministrul afacerilor interne Gheorghe Papuc Ministrul dezvoltării informaţionale Pavel Buceaţchi Nr. Chişinău, .) cuprinde normele ce determină circulaţia vehiculelor şi pietonilor pe drumurile publice ale Republicii Moldova, precum şi pe teritoriile adiacente acestora. Prezenta hotărîre intră în vigoare la două luni din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

131-XVI din 7 iunie 2007 privind siguranţa traficului rutier (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.103-106, art. Se aprobă Regulamentul circulaţiei rutiere, conform anexei nr. 1139 din 18 septembrie 2003 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de utilizare a mijloacelor tehnice, inclusiv a mijloacelor de măsurare şi aparatajului medical din dotarea poliţiei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. Se interzice circulaţia pe drumurile publice a autovehiculelor care au volanul amplasat pe partea dreaptă a axei longitudinale, cu excepţia vehiculelor aflate în traficul internaţional. Participanţii la trafic sînt obligaţi să respecte regulile de circulaţie, semnificaţia mijloacelor de semnalizare rutieră, semnalele şi indicaţiile agentului de circulaţie, condiţiile tehnice ale prezentului Regulament şi prin acţiunile lor să nu cauzeze prejudicii altor participanţi la trafic, să nu-i expună pericolului, precum şi să nu creeze neîntemeiat obstacole circulaţiei care ar depăşi pe acele care sînt provocate de circumstanţe iminente. Orice participant la trafic care respectă prezentul Regulament este în drept să conteze pe faptul că şi ceilalţi participanţi la trafic execută cerinţele acestuia. Este interzisă crearea de restricţii pentru circulaţia vehiculelor sau a pietonilor prin executarea lucrărilor pe drum, depozitarea de materiale ori lăsarea de obiecte pe carosabilul drumurilor publice sau pe trotuare, fără acordul prealabil al poliţiei.

Organizatorii sînt obligați să întreprindă toate măsurile necesare pentru desfășurarea în siguranță a acestora, precum și pentru protecția celorlalți participanți la trafic.

− eveniment produs ca urmare a încălcării normelor de siguranţă a traficului rutier, în care au fost implicate unul sau mai multe vehicule aflate în circulaţie pe drumul public, în urma căruia a rezultat vătămarea sănătăţii, integrităţii corporale, decesul uneia sau a mai multor persoane ori a fost cauzat un prejudiciu material; – persoană echipată corespunzător, abilitată cu funcţii de control şi reglementare a traficului rutier prin intermediul semnalelor stabilite de prezentul Regulament (poliţistul, agentul de cale ferată, angajatul serviciilor de întreţinere a drumurilor, persoana de gardă la bacul de transbordare); – drum construit, amenajat şi semnalizat prin indicatorul 5.2, care are carosabilele despărţite prin banda de separare, iar în lipsa acesteia – prin alte mijloace, destinat exclusiv circulaţiei autovehiculelor cu mare viteză, neavînd intersectări la acelaşi nivel cu alte drumuri, căile ferate şi trecerile pentru pietoni; – spaţiu longitudinal al carosabilului, delimitat sau nu prin marcaje rutiere, avînd o lăţime corespunzătoare pentru circulaţia cu uşurinţă a unui şir de vehicule, altele decît vehiculele care se deplasează pe două roţi; – vehicul cu două sau trei roţi, dotat cu motor cu ardere internă sau electric.

Cînd semnificația mijloacelor de semnalizare rutieră intră în contradicție cu alte prevederi ale Regulamentului, participanții la trafic trebuie să urmeze prescrierile mijloacelor de semnalizare rutieră 17.

Semnalele agentului de circulaţie sînt determinate de poziţia corpului şi a braţelor acestuia.

Leave a Reply